Xử lý chuỗi là một quá trình bắt buộc lúc truyền nhận dữ liệu trong lập trình. Trong bài này bọn họ sẽ học bí quyết sử dụng các hàm cách xử trí chuỗi nhé.

Bạn đang xem: Các hàm xử lý xâu ký tự trong c

Bài 18 vào Serie học lập trình C tự A cho tới Z


Các hàm cách xử lý chuỗi vào c

Có không ít phương thức cách xử lý chuỗi đặc biệt được quan niệm trong tủ sách .


No.Phương thứcMô tả
1.strlen(string_name)trả về chiều dài của chuỗi string_name.
2.strcpy(destination, source)sao chép văn bản của chuỗi source cho tới chuỗi destination.
3.strcat(first_string, second_string)nối chuỗi đầu tiên với chuối sản phẩm hai. Công dụng được lưu vào chuỗi đầu tiên.
4.strcmp(first_string, second_string)so sánh chuỗi thứ nhất với chuỗi trang bị hai. Trường hợp cả nhì chuỗi hồ hết giống nhau, nó sẽ trả về 0.
5.strrev(string)trả về chuỗi được đảo ngược.
6.

Xem thêm: Những Tác Giả Ngôn Tình Hay Nhất, Tác Giả Ngôn Tình Trung Quốc Hiện Đại Nổi Tiếng

strlwr(string)trả về chuỗi ký tự chữ thường.
7.strupr(string)trả về chuỗi ký kết tự chữ hoa.
*

Hàm strlen()

Hàm strlen() trả về chiều lâu năm của chuỗi, nó ko đếm cam kết tự null ‘’.

Cú pháp:

int strlen(const char* s)

Cách dùng: 

#include #include int main() char ch<20>="h", "i", "e", "p", "s", "i", "i", "t", ".", "c","o","m", ""; printf("Length of string is: %d",strlen(ch)); return 0; Kết quả

Length of string is: 12

Hàm strcpy()

Sao chép câu chữ của chuỗi source tới chuỗi destination. Đây là một hàm rất đặc biệt quan trọng khi cách xử trí chuỗi

Cú pháp:

char *strcpy(char *destination, const char *source)

Cách dùng:

#include #include int main() char ch<20>="k", "h", "u", "e", "n", "g", "u", "y", "e", "n",""; char ch2<20>; strcpy(ch2,ch); printf("Gia tri chuoi thu 2 la: %s",ch2); return 0; Kết quả

Gia tri chuoi thu 2 la: khuenguyen

Hàm strcpy chỉ xào luộc dữ liệu từ bỏ mảng B< > sang mảng A< >, giả dụ mảng A< > có kích thước bé dại hơn mảng B< >thì sẽ xẩy ra việc tràn dữ liệu của mảng A< >.

Hàm Strcat()

Dùng để nối 2 chuỗi. Kết quả được lưu giữ vào chuỗi đầu tiên.

Cú pháp:


char *strcat(char *des, const char *source)

Cách dùng

#include #include int main() char ch<10>="h", "e", "l", "l", "o", ""; char ch2<10>=" ", "a","n","h","," "e","m",""; strcat(ch,ch2); printf("Gia tri cua chuoi dau tien la: %s",ch); return 0; Kết quả


Hàm strcmp()

Dùng để đối chiếu hai chuỗi cùng với nhau. Hàm sẽ so sánh hai chuỗi với nhau cùng trả về những giá trị tương ứng.

Ta có 2 mảng s1<> và s2<>Nếu s1<> > s2<>, kết quả trả về là 1Nếu s1<> == s2<>, công dụng trả về là 0Nếu s1<> Cú pháp:

int strcmp(const char*s1, const char *s2)Cách dùng:

#include #include int main() char str1<20>,str2<20>; printf("Nhap chuoi 1: "); gets(str1);//reads string from console printf("Nhap chuoi 2: "); gets(str2); if(strcmp(str1,str2)==0) printf("2 chuoi bang nhau"); else printf("2 chuoi khong bang nhau"); return 0; Kết quả

Nhap chuoi 1 : helloNhap chuoi 2 : hello2 chuoi bang nha

Hàm strstr()

Dùng để tìm tìm sự xuất hiện đầu tiên của chuỗi s2 vào chuỗi s1.

Cú pháp:

char *strstr(const char *s1, const char *s2)

Kết quả trả về của hàm là một con trỏ chỉ đến thành phần đầu tiên của chuỗi s1 gồm chứa chuỗi s2 hoặc cực hiếm NULL nếu như chuỗi s2 không có trong chuỗi s1.

Cách dùng:

#include #include #include void main() char Chuoi<255>,*s; printf("Nhap chuoi: "); gets(Chuoi); s=strstr(Chuoi,"hoc"); printf("Chuoi trich ra: "); puts(s); getch(); Kết quả

Nhap chuoi: chuc cac ban hoc tap tot Chuoi trich ra: hoc tap tot

Hàm strupr()

Dùng để chuyển đổi chuỗi chữ thường xuyên thành chuỗi chữ hoa, tác dụng trả về của hàm là 1 trong con trỏ chỉ đến địa chỉ chuỗi được gửi đổi.


Cú pháp:

char *strupr(char *s)

Cách dùng: 

#include #include int main() char str<20>; printf("Nhap chuoi: "); gets(str);//reads string from console printf("Chuoi vua nhap: %s",str); printf(" Chuyen thanh lịch chu hoa: %s",strupr(str)); return 0; Kết quả

Nhap chuoi: khue nguyen creatorChuoi vua nhap: khue nguyen creatorChuyen lịch sự chu hoa: KHUE NGUYEN CREATOR

Hàm strlwr

Muốn thay đổi chuỗi chữ hoa thành chuỗi toàn chữ thường, ta áp dụng hàm strlwr(), những tham số của hàm tựa như như hàm strupr().

Cú pháp:

char *strlwr(char *s)

Cách dùng:

#include #include int main() char str<20>; printf("Nhap chuoi: "); gets(str);//reads string from console printf("Chuoi vua nhap: %s",str); printf(" Chuyen quý phái chu thuong: %s",strlwr(str)); return 0; Kết quả

Nhap chuoi: KHUE NGUYEN creatorChuoi vua nhap: KHUE NGUYEN creatorChuyen quý phái chu thuong: khue nguyen creator

Hàm strrev()

Hàm strrev(string) trả về một chuỗi được đảo ngược

Cách dùng:

#include #include int main() char str<20>; printf("Nhap vao mot chuoi: "); gets(str);//reads string from console printf("Chuoi la: %s",str); printf(" Chuoi bi dao nguoc la: %s",strrev(str)); return 0; Kết quả


Nhap vao mot chuoi: khue nguyen creatorChuoi la: khue nguyen creatorChuoi bi dao nguoc la: rotaerc neyugn euhk

Kết 

Sử dụng những hàm xử trí chuỗi cũng rất đơn giản, bọn chúng được cung cấp sẵn trong tủ sách string, bọn họ chỉ cần lấy ra và thực hiện mà thôi.

Nếu thấy có lợi hãy chia sẻ nội dung bài viết và gia nhập nhóm Nghiện Lập Trình nhằm giao lưu giữ và học hỏi và chia sẻ nhé