S

T

T

Nhóm Ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

1

Công chức các loại A3

a

Nhóm 1 (A3.1)

Hệ số lương

6,20

6,56

6,92

7,28

7,64

8,00

9,238.0

9,774.4

10,310.8

10,847.2

11.383.6

11,920.0

11,160

11,808

12,456

13,104

13,752

14,400

b

Nhóm 2 (A3.2)

Hệ số lương

5,75

6,11

6,47

6,83

7,19

7,55

8,567.5

9,103.9

9,640.3

10,176.7

10,713.1

11,249.5

10,350

10,998

11,646

12,294

12,942

13,590

2

Công chức các loại A2

a

Nhóm 1 (A2.1)

Hệ số lương

4,40

4,74

5,08

5,42

5,76

6,10

6,44

6,78

6,556.0

7,062.6

7,569.2

8,075.8

8,582.4

9,089.0

9,595.6

10,102.2

7,920

8,532

9,144

9,756

10,368

10,980

11,592

12,204

b

Nhóm 2 (A2.2)

Hệ số lương

4,00

4,34

4,68

5,02

5,36

5,70

6,04

6,38

5,960.0

6,466.6

6,973.2

7,479.8

7,986.4

8,493.0

8,999.6

9,506.2

7,200

7,812

8,424

9,036

9,648

10,260

10,872

11,484

3

Công chức loại A1

Hệ số lương

2,34

2,67

3,00

3,33

3,66

3,99

4,32

4,65

4,98

3,486.6

3,978.3

4,470.0

4,961.7

5,453.4

5,945.1

6,436.8

6,928.5

7,420.2

4,212

4,806

5,400

5,994

6,588

7,182

7,776

8,370

8,964

4

Công chức một số loại A0

Hệ số lương

2,10

2,41

2,72

3,03

3,34

3,65

3,96

4,27

4,58

4,89

3,129.0

3,590.9

4,052.8

4,514.7

4,976.6

5,438.5

5,900.4

6,362.3

6,824.2

7,286.1

3,780

4,338

4,896

5,454

6,012

6,570

7,128

7,686

8,244

8,802

5

Công chức các loại B

Hệ số lương

1,86

2,06

2,26

2,46

2,66

2,86

3,06

3,26

3,46

3,66

3,86

4,06

2,771.4

3,069.4

3,367.4

3,665.4

3,963.4

4,261.4

4,559.4

4,857.4

5,364.0

5,453.4

5,751.4

6,049.4

3,348

3,708

4,068

4,428

4,788

5,148

5,508

5,868

6,228

6,588

6,948

7,308

6

Công chức một số loại C

a

Nhóm 1 (C1)

Hệ số lương

1,65

1,83

2,01

2,19

2,37

2,55

2,73

2,91

3,09

3,27

3,45

3,63

2,458.5

2,726.7

2,994.9

3,263.1

3.531.3

3,799.5

4,067.7

4,335.9

4,604.1

4,872.3

5,140.5

5,408.7

2,970

3,294

3,618

3,942

4,266

4,590

4,914

5,238

5,562

5,886

6,210

6,534


1. Công chức loại A3 (10 ngạch):

Nhóm 1 (A3.1)

Nhóm 2 (A3.2)

STT

Ngạch công chức

STT

Ngạch công chức

STT

Ngạch công chức

1

Chuyên viên cao cấp

6

Kiểm toán viên cao cấp

1

Kế toán viên cao cấp

2

Thanh tra viên cao cấp

7

Thẩm tra viên thời thượng (thi hành án dân sự)

3

Kiểm tra viên thời thượng thuế

8

Chấp hành viên thời thượng (thi hành án dân sự)

4

Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng

9

Kiểm rà soát viên cao cấp thị trường

5

Kiểm tra viên thời thượng hải quan


2. Công chức loại A2 (18 ngạch):

Nhóm 1 (A2.1)

Nhóm 2 (A2.2)

STT

Ngạch công chức

STT

Ngạch công chức

STT

Ngạch công chức

1

Chuyên viên chính

8

Chấp hành viên trung cấp

1

Kế toán viên chính

2

Thanh tra viên chính

9

Thẩm tra viên chính

2

Kiểm dịch viên bao gồm động vật

3

Kiểm tra viên chính thuế

10

Kiểm soát viên chủ yếu thị trường

3

Kiểm dịch viên chủ yếu thực vật

4

Kiểm tra viên chủ yếu hải quan

11

Kiểm lâm viên chính

4

Kiểm soát viên chủ yếu đê điều

5

Kỹ thuật viên bảo quản chính

12

Kiểm ngư viên chính

6

Kiểm kiểm tra viên chính ngân hàng

13

Thuyền viên kiểm ngư chính

7

Kiểm toán viên chính

14

Văn thư viên chính

3. Công chức loại A1 (19 ngạch):

STT

Ngạch công chức

STT

Ngạch công chức

STT

Ngạch công chức

1

Chuyên viên

8

Kiểm toán viên

15

Kiểm rà soát viên đê điều

2

Thanh tra viên

9

Chấp hành viên sơ cấp cho (THADS)

16

Kiểm lâm viên

3

Kế toán viên

10

Thẩm tra viên (THADS)

17

Kiểm ngư viên

4

Kiểm tra viên thuế

11

Thư ký kết thi hành án (dân sự)

18

Thuyền viên kiểm ngư

5

Kiểm tra viên hải quan

12

Kiểm kiểm tra viên thị trường

19

Văn thư viên

6

Kỹ thuật viên bảo quản

13

Kiểm dịch viên động vật

20

7

Kiểm thẩm tra viên ngân hàng

14

Kiểm dịch viên thực vật

21

4. Công chức các loại A0 (8 ngạch):

Áp dụng so với các ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cn cao đẳng). Công chức một số loại A0 khi tất cả đủ đk được thi nâng ngạch lên công chức nhiều loại A2 team 2 trong thuộc ngành chuyên môn.

Bạn đang xem: Hệ số lương trung cấp


TT

Ngạch công chức

1

Cán sự

2

Kế toán viên trung cấp

3

Kiểm tra viên trung cấp thuế

4

Kiểm tra viên trung cấphải quan

5

Kiểm kiểm tra viên trung cấp thị trường

6

Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp

7

Thủ kho bảo quản

8

Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng


5. Công chức nhiều loại B (13 ngạch):

STT

Ngạch công chức

STT

Ngạch công chức

1

Nhân viên (bảo vệ, lái xe, phục vụ, lễ tân, kỹ thuật…)

9

Kiểm lâm viên trung cấp

2

Nhân viên thuế

10

Kiểm ngư viên trung cấp

3

Nhân viên hải quan

11

Thuyền viên kiểm ngư trungcấp

4

Nhân viên tiền tệ kho quỹ ngân hàng

12

Văn thư viên trung cấp

5

Thư kýtrungcấp thực hiện án

13

Thủ quỹ cơ quan, đơn vị

6

Kỹ thuật viên kiểm dịch rượu cồn vật

7

Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật

8

Kiểm kiểm tra viên trung cấp cho đê điều

6. Công chức một số loại C (1 ngạch):

Nhóm C1

STT

Ngạch công chức

1

Nhân viên đảm bảo an toàn kho dự trữ


Ghi chú:

- Khi gửi xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đang xếp bậc lương cũ cao hơn nữa bậc lương mới cuối cùng trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn nữa này được quy biến đổi % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới sau cuối trong ngạch.

Xem thêm: Tạo Usb Mac Os 10 - Hướng Dẫn Tạo Usb Cài Macos 10


- hệ số lương của các ngạch công chức loại C sẽ tính yếu tố đk lao động cao hơn nữa bình thường.

- Cán bộ công chức tất cả đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác tương xứng với ngạch với còn ngạch bên trên trong thuộc ngành chăm môn, căn cứ vào thời gian tối thiểu thao tác trong ngạch, được xem xét thi nâng ngạch như sau:


CBCC nhiều loại B và loại C: ko quy định thời hạn tối thiểu thao tác làm việc trong ngạch.CBCCloại A0 và các loại A1: thời gian tối thiểu thao tác làm việc trong ngạch là 9 năm (bao tất cả cả thời gian thao tác làm việc trong các ngạch khác tương đương).CBCCloại A2: thời gian tối thiểu thao tác trong ngạch là 6 năm (bao bao gồm cả thời gian thao tác trong những ngạch không giống tương đương).
Viên chức trong số đơn vị sự nghiệp bên nước thì vận dụng theo bảng lương số 3. Coi nội dung chi tiết bảng lương:TẠI ĐÂY