Có hết sức nhiều cách để tạo khung cho ảnh - tạo nên bức ảnh bạn chụp nhìn xin xắn hơn - hoàn toàn có thể dùng các phần mềm viền form ảnh, với các mẫu khung gồm sẵn, thực hiện Photoshop chế tạo thành khung bởi Layer, giảm dán........Nhớ lại hôm offline máy hình ảnh ở Thiên đường, có một bác hỏi về chế tạo khung cho ảnh sau lúc chụp nạm nào?........Thầy Lễ bao gồm nói vắn tắt về tiến hành 1 khung hình ảnh bằng Photoshop, em nghe nhoáng thoáng, về mua PS, nấu thử cả đêm........ấy cố gắng mà nhìn cũng được