Vẽ tranh chưng Hồ đẹp solo giản, chân thật nhất của thiếu nhi Việt Nam.

Bạn đang xem: Vẽ tranh về bác hồ

Tranh vẽ thể hiện tình cảm yêu thương quý, kính trọng của những em với Bác

*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Ve-tranh-Bac-Ho-voi-cac-chau-thieu-nhi.jpg?fit=1602%2C1151&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Ve-tranh-Bac-Ho-voi-cac-chau-thieu-nhi.jpg?fit=780%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfkAAAFrAQAAAAD6Y80BAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAuSURBVHja7cExAQAAAMKg9U9tDB+gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICDAVwrAAFrQmVwAAAAAElFTkSuQmCC" width="505" height="363" data-original-width="505" data-original-height="363" itemprop="http://schema.org/image" title="Vẽ tranh bác bỏ Hồ với các cháu thiếu hụt nhi" alt="Vẽ tranh chưng Hồ với các cháu thiếu nhi" style="width: 505px; height: 363px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Ve-tranh-Bac-Ho-voi-cac-chau-thieu-nhi.jpg?w=505&h=363&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" /> " data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-bang-but-chi.jpg?fit=1492%2C1884&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-bang-but-chi.jpg?fit=443%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAR8AAAFrAQAAAADAn7A3AAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAkSURBVGje7cExAQAAAMKg9U/tbQegAAAAAAAAAAAAAAAAAM4ANHcAAcsYu/oAAAAASUVORK5CYII=" width="287" height="363" data-original-width="287" data-original-height="363" itemprop="http://schema.org/image" title=" mẫu Vẽ tranh chưng Hồ bằng bút chì" alt=" mẫu mã Vẽ tranh bác Hồ bằng bút chì" style="width: 287px; height: 363px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-bang-but-chi.jpg?w=287&h=363&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-chan-dung-bac-ho-1.jpg?fit=500%2C701&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-chan-dung-bac-ho-1.jpg?fit=399%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAcQAAAJ6AQAAAACeDA8qAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAA7SURBVHja7cExAQAAAMKg9U9tDQ+gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgwwCPpAAB9ET+CAAAAABJRU5ErkJggg==" width="452" height="634" data-original-width="452" data-original-height="634" itemprop="http://schema.org/image" title=" mẫu Vẽ tranh chân dung bác bỏ Hồ" alt=" mẫu mã Vẽ tranh chân dung bác Hồ" style="width: 452px; height: 634px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-chan-dung-bac-ho-1.jpg?w=452&h=634&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-chan-dung-bac-ho-de-nhat-1.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-chan-dung-bac-ho-de-nhat-1.jpg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAVQAAAC/AQAAAACJHRntAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAfSURBVGje7cExAQAAAMKg9U9tDQ+gAAAAAAAAAAD+DCDUAAH5YvTLAAAAAElFTkSuQmCC" width="340" height="191" data-original-width="340" data-original-height="191" itemprop="http://schema.org/image" title="Vẽ chân dung chưng Hồ dễ dàng nhất" alt="Vẽ chân dung bác Hồ dễ dàng nhất" style="width: 340px; height: 191px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-chan-dung-bac-ho-de-nhat-1.jpg?w=340&h=191&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/tranh-ve-bac-ho-di-cong-tac-1.jpg?fit=800%2C573&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/tranh-ve-bac-ho-di-cong-tac-1.jpg?fit=780%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAVQAAAD0AQAAAADsguNCAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAhSURBVGje7cExAQAAAMKg9U9tDQ+gAAAAAAAAAAAAAHg2KfAAAVK0aPEAAAAASUVORK5CYII=" width="340" height="244" data-original-width="340" data-original-height="244" itemprop="http://schema.org/image" title="Top Tranh vẽ bác bỏ Hồ đi công tác" alt="Top Tranh vẽ bác Hồ đi công tác" style="width: 340px; height: 244px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/tranh-ve-bac-ho-di-cong-tac-1.jpg?w=340&h=244&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-bac-ho-bang-chu.jpeg?fit=1408%2C792&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-bac-ho-bang-chu.jpeg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAVQAAAC/AQAAAACJHRntAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAfSURBVGje7cExAQAAAMKg9U9tDQ+gAAAAAAAAAAD+DCDUAAH5YvTLAAAAAElFTkSuQmCC" width="340" height="191" data-original-width="340" data-original-height="191" itemprop="http://schema.org/image" title="Vẽ bác Hồ bằng chữ" alt="Vẽ bác bỏ Hồ bởi chữ" style="width: 340px; height: 191px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-bac-ho-bang-chu.jpeg?w=340&h=191&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/tranh-ve-bac-ho-bang-son-dau-1.jpg?fit=674%2C899&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/tranh-ve-bac-ho-bang-son-dau-1.jpg?fit=420%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPUAAAFIAQAAAACg6YXXAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAhSURBVGje7cEBDQAAAMKg909tDjegAAAAAAAAAAAAAL4MKQAAAXmyznAAAAAASUVORK5CYII=" width="245" height="328" data-original-width="245" data-original-height="328" itemprop="http://schema.org/image" title="bức tranh vẽ chưng hồ dùng bằng sơn dầu" alt="bức tranh vẽ bác hồ từ sơn dầu" style="width: 245px; height: 328px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/tranh-ve-bac-ho-bang-son-dau-1.jpg?w=245&h=328&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-nhan-hoa-tu-be.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-nhan-hoa-tu-be.jpg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAASAAAACiAQAAAADJ9y1KAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAdSURBVFjD7cExAQAAAMKg9U9tB2+gAAAAAACA3wAXagABsIiFtAAAAABJRU5ErkJggg==" width="288" height="162" data-original-width="288" data-original-height="162" itemprop="http://schema.org/image" title=" chủng loại Vẽ tranh bác bỏ Hồ dấn hoa trường đoản cú bé" alt=" chủng loại Vẽ tranh bác bỏ Hồ thừa nhận hoa trường đoản cú bé" style="width: 288px; height: 162px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-nhan-hoa-tu-be.jpg?w=288&h=162&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-cung-thieu-nhi.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-cung-thieu-nhi.jpg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAASAAAACiAQAAAADJ9y1KAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAdSURBVFjD7cExAQAAAMKg9U9tB2+gAAAAAACA3wAXagABsIiFtAAAAABJRU5ErkJggg==" width="288" height="162" data-original-width="288" data-original-height="162" itemprop="http://schema.org/image" title=" mẫu Vẽ tranh bác bỏ Hồ cùng thiếu nhi" alt=" mẫu Vẽ tranh chưng Hồ cùng thiếu nhi" style="width: 288px; height: 162px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-cung-thieu-nhi.jpg?w=288&h=162&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-ngoi-tram-tu.jpg?fit=800%2C1028&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-ngoi-tram-tu.jpg?fit=436%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAP8AAAFIAQAAAAC3yxUeAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAgSURBVGje7cEBAQAAAIIg/69uSEABAAAAAAAAAAAA8GgqSAAB97j1tgAAAABJRU5ErkJggg==" width="255" height="328" data-original-width="255" data-original-height="328" itemprop="http://schema.org/image" title=" mẫu mã Vẽ tranh bác Hồ ngồi trầm tư" alt=" chủng loại Vẽ tranh bác bỏ Hồ ngồi trầm tư" style="width: 255px; height: 328px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-ngoi-tram-tu.jpg?w=255&h=328&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-om-hai-be.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-om-hai-be.jpg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAR8AAAChAQAAAADWm4ZRAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAdSURBVFjD7cGBAAAAAMOg+VNf4AhVAQAAAAAA1wAXRQABTDk7dAAAAABJRU5ErkJggg==" width="287" height="161" data-original-width="287" data-original-height="161" itemprop="http://schema.org/image" title=" chủng loại Vẽ tranh chưng Hồ ôm nhị bé" alt=" mẫu mã Vẽ tranh chưng Hồ ôm nhì bé" style="width: 287px; height: 161px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-om-hai-be.jpg?w=287&h=161&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-la-co-do-1.jpg?fit=1040%2C780&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-la-co-do-1.jpg?fit=747%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAANcAAAChAQAAAAB8fRfEAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAbSURBVFjD7cExAQAAAMKg9U9tDB+gAAAAAHgZEZwAAVWlGC8AAAAASUVORK5CYII=" width="215" height="161" data-original-width="215" data-original-height="161" itemprop="http://schema.org/image" title=" mẫu mã Vẽ tranh bác Hồ lá cờ đỏ" alt=" mẫu mã Vẽ tranh chưng Hồ lá cờ đỏ" style="width: 215px; height: 161px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-la-co-do-1.jpg?w=215&h=161&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-phat-keo.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-phat-keo.jpg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAR4AAAChAQAAAAA5We1vAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAdSURBVFjD7cGBAAAAAMOg+VNf4AhVAQAAAAAA1wAXRQABTDk7dAAAAABJRU5ErkJggg==" width="286" height="161" data-original-width="286" data-original-height="161" itemprop="http://schema.org/image" title=" mẫu mã Vẽ tranh bác Hồ vạc kẹo" alt=" mẫu mã Vẽ tranh bác Hồ phân phát kẹo" style="width: 286px; height: 161px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-phat-keo.jpg?w=286&h=161&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-om-be-gai-vao-long.jpg?fit=3073%2C2303&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-om-be-gai-vao-long.jpg?fit=747%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAd0AAAFmAQAAAAAAS311AAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAsSURBVHja7cEBDQAAAMKg909tDjegAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHgxVTgABI+YhagAAAABJRU5ErkJggg==" width="477" height="358" data-original-width="477" data-original-height="358" itemprop="http://schema.org/image" title=" mẫu mã Vẽ tranh bác bỏ Hồ ôm nhỏ nhắn gái vào lòng" alt=" mẫu mã Vẽ tranh bác Hồ ôm bé nhỏ gái vào lòng" style="width: 477px; height: 358px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-om-be-gai-vao-long.jpg?w=477&h=358&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-duoc-thieu-nhi-tang-hoa.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-duoc-thieu-nhi-tang-hoa.jpg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAATsAAACxAQAAAACT+ydgAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAeSURBVFjD7cGBAAAAAMOg+VMf4QJVAQAAAAAAABwDHFkAASVjcEkAAAAASUVORK5CYII=" width="315" height="177" data-original-width="315" data-original-height="177" itemprop="http://schema.org/image" title=" mẫu mã Vẽ tranh bác bỏ Hồ được thiếu nhi bộ quà tặng kèm theo hoa" alt=" chủng loại Vẽ tranh bác Hồ được thiếu thốn nhi tặng hoa" style="width: 315px; height: 177px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-duoc-thieu-nhi-tang-hoa.jpg?w=315&h=177&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-that-khan-do-1.jpg?fit=1250%2C702&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-that-khan-do-1.jpg?fit=780%2C438&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAATsAAACxAQAAAACT+ydgAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAeSURBVFjD7cGBAAAAAMOg+VMf4QJVAQAAAAAAABwDHFkAASVjcEkAAAAASUVORK5CYII=" width="315" height="177" data-original-width="315" data-original-height="177" itemprop="http://schema.org/image" title=" mẫu mã Vẽ tranh bác bỏ Hồ thắt khăn đỏ" alt=" mẫu mã Vẽ tranh chưng Hồ thắt khăn đỏ" style="width: 315px; height: 177px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-that-khan-do-1.jpg?w=315&h=177&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-choi-cung-cac-em.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-choi-cung-cac-em.jpg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAATMAAACtAQAAAAD0OKV0AAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAdSURBVFjD7cEBDQAAAMKg909tDwcUAAAAAAAA/BkbCAABlJISPQAAAABJRU5ErkJggg==" width="307" height="173" data-original-width="307" data-original-height="173" itemprop="http://schema.org/image" title=" chủng loại Vẽ tranh bác bỏ Hồ chơi cùng những em" alt=" mẫu mã Vẽ tranh bác bỏ Hồ đùa cùng những em" style="width: 307px; height: 173px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-choi-cung-cac-em.jpg?w=307&h=173&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-trong-cay-xanh-1.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-trong-cay-xanh-1.jpg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAATMAAACsAQAAAAA/ZHbRAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAeSURBVFjD7cEBDQAAAMKg909tDjegAAAAAAAA4McAGuAAAXusRpYAAAAASUVORK5CYII=" width="307" height="172" data-original-width="307" data-original-height="172" itemprop="http://schema.org/image" title=" mẫu Vẽ tranh chưng Hồ trồng cây xanh" alt=" chủng loại Vẽ tranh bác bỏ Hồ trồng cây xanh" style="width: 307px; height: 172px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-trong-cay-xanh-1.jpg?w=307&h=172&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-di-phat-keo.jpg?fit=1500%2C1080&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-di-phat-keo.jpg?fit=778%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAeUAAAFdAQAAAAAV0kjXAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAArSURBVHja7cEBDQAAAMKg909tDwcUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwbVSGAAFQSrVqAAAAAElFTkSuQmCC" width="485" height="349" data-original-width="485" data-original-height="349" itemprop="http://schema.org/image" title=" mẫu Vẽ tranh bác bỏ Hồ đi phạt kẹo" alt=" mẫu Vẽ tranh chưng Hồ đi phát kẹo" style="width: 485px; height: 349px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-di-phat-keo.jpg?w=485&h=349&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-de-tai-bac-ho-vien-den-1.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-de-tai-bac-ho-vien-den-1.jpg?fit=747%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAekAAAFvAQAAAABGXA7/AAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAtSURBVHja7cExAQAAAMKg9U9tDQ+gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALg2WlEAAX349A8AAAAASUVORK5CYII=" width="489" height="367" data-original-width="489" data-original-height="367" itemprop="http://schema.org/image" title=" mẫu mã Vẽ tranh đề tài bác bỏ Hồ viền đen" alt=" chủng loại Vẽ tranh đề tài bác Hồ viền đen" style="width: 489px; height: 367px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-de-tai-bac-ho-vien-den-1.jpg?w=489&h=367&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-cung-cac-chien-si.jpg?fit=960%2C1160&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-cung-cac-chien-si.jpg?fit=464%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAS8AAAFvAQAAAAAz/XAZAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAlSURBVGje7cExAQAAAMKg9U9tDB+gAAAAAAAAAAAAAAAAAICbATfpAAEXn+f0AAAAAElFTkSuQmCC" width="303" height="367" data-original-width="303" data-original-height="367" itemprop="http://schema.org/image" title=" chủng loại Vẽ tranh chưng Hồ cùng những chiến sĩ" alt=" chủng loại Vẽ tranh bác bỏ Hồ cùng những chiến sĩ" style="width: 303px; height: 367px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-cung-cac-chien-si.jpg?w=303&h=367&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-de-tai-bac-ho-ve-tham-lang-que.jpg?fit=3911%2C2701&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-de-tai-bac-ho-ve-tham-lang-que.jpg?fit=780%2C538&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAgcAAAFnAQAAAAAaxtdRAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAtSURBVHja7cEBDQAAAMKg909tDwcUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPBpXI4AAUR2YDMAAAAASUVORK5CYII=" width="519" height="359" data-original-width="519" data-original-height="359" itemprop="http://schema.org/image" title=" chủng loại Vẽ tranh đề tài chưng Hồ trở lại viếng thăm làng quê" alt=" mẫu Vẽ tranh đề tài bác Hồ trở lại viếng thăm làng quê" style="width: 519px; height: 359px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-de-tai-bac-ho-ve-tham-lang-que.jpg?w=519&h=359&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-de-tai-bac-ho-cung-cac-chien-si-ao-xanh.jpg?fit=1605%2C2109&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-de-tai-bac-ho-cung-cac-chien-si-ao-xanh.jpg?fit=427%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAREAAAFnAQAAAACplED/AAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAjSURBVGje7cGBAAAAAMOg+VNf4AhVAQAAAAAAAAAAAAAAwDcyfAABEnALqQAAAABJRU5ErkJggg==" width="273" height="359" data-original-width="273" data-original-height="359" itemprop="http://schema.org/image" title=" mẫu Vẽ tranh đề tài chưng Hồ cùng những chiến sĩ áo xanh" alt=" mẫu Vẽ tranh đề tài chưng Hồ cùng những chiến sĩ áo xanh" style="width: 273px; height: 359px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-de-tai-bac-ho-cung-cac-chien-si-ao-xanh.jpg?w=273&h=359&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-de-tai-bac-ho-om-be-trai.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-de-tai-bac-ho-om-be-trai.jpg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAUMAAAC1AQAAAADt9KAaAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAeSURBVFjD7cExAQAAAMKg9U9tDB+gAAAAAAAAAPgYHbIAAWk2qNMAAAAASUVORK5CYII=" width="323" height="181" data-original-width="323" data-original-height="181" itemprop="http://schema.org/image" title=" chủng loại Vẽ tranh đề tài chưng Hồ ôm nhỏ nhắn trai" alt=" mẫu mã Vẽ tranh đề tài bác bỏ Hồ ôm bé nhỏ trai" style="width: 323px; height: 181px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-de-tai-bac-ho-om-be-trai.jpg?w=323&h=181&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-de-tai-bac-ho-om-lua-vang.png?fit=1000%2C1267&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-de-tai-bac-ho-om-lua-vang.png?fit=442%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAI8AAAC1AQAAAABO+ZH1AAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAaSURBVEjH7cExAQAAAMKg9U9tCj+gAAAAOBgNbwABzebJuwAAAABJRU5ErkJggg==" width="143" height="181" data-original-width="143" data-original-height="181" itemprop="http://schema.org/image" title=" chủng loại Vẽ tranh đề tài bác bỏ Hồ ôm lúa vàng" alt=" mẫu Vẽ tranh đề tài bác Hồ ôm lúa vàng" style="width: 143px; height: 181px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-de-tai-bac-ho-om-lua-vang.png?w=143&h=181&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-de-tai-bac-ho-choi-dua.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-de-tai-bac-ho-choi-dua.jpg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAUIAAAC1AQAAAAACNsskAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAeSURBVFjD7cExAQAAAMKg9U9tDB+gAAAAAAAAAPgYHbIAAWk2qNMAAAAASUVORK5CYII=" width="322" height="181" data-original-width="322" data-original-height="181" itemprop="http://schema.org/image" title=" chủng loại Vẽ tranh đề tài bác bỏ Hồ chơi đùa" alt=" mẫu mã Vẽ tranh đề tài bác Hồ đùa đùa" style="width: 322px; height: 181px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-de-tai-bac-ho-choi-dua.jpg?w=322&h=181&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-de-tai-bac-ho-vay-tay-chao.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-de-tai-bac-ho-vay-tay-chao.jpg?fit=747%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAgIAAAGCAQAAAAC6ZpYkAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAwSURBVHja7cEBDQAAAMKg909tDjegAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4NsAY4QAAc4jyBEAAAAASUVORK5CYII=" width="514" height="386" data-original-width="514" data-original-height="386" itemprop="http://schema.org/image" title=" mẫu mã Vẽ tranh đề tài bác bỏ Hồ vẫy tay chào" alt=" mẫu mã Vẽ tranh đề tài bác Hồ vẫy tay chào" style="width: 514px; height: 386px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-de-tai-bac-ho-vay-tay-chao.jpg?w=514&h=386&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/tranh-ve-bac-ho-va-be-gai.jpg?fit=2560%2C2075&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/tranh-ve-bac-ho-va-be-gai.jpg?fit=691%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAARYAAADhAQAAAAAl1qf3AAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAfSURBVFjD7cExAQAAAMKg9U9tCy+gAAAAAAAAAICHAR+kAAGF8BYJAAAAAElFTkSuQmCC" width="278" height="225" data-original-width="278" data-original-height="225" itemprop="http://schema.org/image" title="Top Tranh vẽ bác Hồ và nhỏ nhắn gái" alt="Top Tranh vẽ bác bỏ Hồ và bé bỏng gái" style="width: 278px; height: 225px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/tranh-ve-bac-ho-va-be-gai.jpg?w=278&h=225&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/tranh-ve-bac-ho-doc-truyen-cho-thieu-nhi.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/tranh-ve-bac-ho-doc-truyen-cho-thieu-nhi.jpg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAARYAAACdAQAAAABZNmpNAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAbSURBVFjD7cEBAQAAAIIg/69uSEABAAAAAPBiFhQAAd9gbf4AAAAASUVORK5CYII=" width="278" height="157" data-original-width="278" data-original-height="157" itemprop="http://schema.org/image" title="Top Tranh vẽ bác Hồ hiểu truyện mang lại thiếu nhi" alt="Top Tranh vẽ bác Hồ hiểu truyện cho thiếu nhi" style="width: 278px; height: 157px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/tranh-ve-bac-ho-doc-truyen-cho-thieu-nhi.jpg?w=278&h=157&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/tranh-ve-bac-ho-choi-dua-cung-thieu-nhi.png?fit=1230%2C891&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/tranh-ve-bac-ho-choi-dua-cung-thieu-nhi.png?fit=772%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAARQAAADIAQAAAAABgCM0AAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAdSURBVFjD7cEBAQAAAIIg/69uSEABAAAAAAAALwYcIAABdrUzLgAAAABJRU5ErkJggg==" width="276" height="200" data-original-width="276" data-original-height="200" itemprop="http://schema.org/image" title="Top Tranh vẽ bác Hồ chơi đùa cùng thiếu hụt nhi" alt="Top Tranh vẽ bác bỏ Hồ đùa giỡn cùng thiếu hụt nhi" style="width: 276px; height: 200px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/tranh-ve-bac-ho-choi-dua-cung-thieu-nhi.png?w=276&h=200&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/tranh-ve-bac-ho-va-cac-chien-si.jpg?fit=1268%2C838&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/tranh-ve-bac-ho-va-cac-chien-si.jpg?fit=780%2C516&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAARQAAAC3AQAAAAD79JwgAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAdSURBVFjD7cExAQAAAMKg9U9tDQ+gAAAAAAAAeDEZvAABIs8TqAAAAABJRU5ErkJggg==" width="276" height="183" data-original-width="276" data-original-height="183" itemprop="http://schema.org/image" title="Top Tranh vẽ bác Hồ và các chiến sĩ" alt="Top Tranh vẽ bác Hồ và những chiến sĩ" style="width: 276px; height: 183px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/tranh-ve-bac-ho-va-cac-chien-si.jpg?w=276&h=183&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/tranh-ve-bac-ho-duoc-tang-hoa.jpg?fit=1600%2C1200&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/tranh-ve-bac-ho-duoc-tang-hoa.jpg?fit=747%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAgQAAAGDAQAAAAB8JDXGAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAvSURBVHja7cEBAQAAAIIg/69uSEABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAuwFjxgAB6INdMwAAAABJRU5ErkJggg==" width="516" height="387" data-original-width="516" data-original-height="387" itemprop="http://schema.org/image" title="Top Tranh vẽ bác bỏ Hồ được tặng kèm hoa" alt="Top Tranh vẽ chưng Hồ được khuyến mãi hoa" style="width: 516px; height: 387px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/tranh-ve-bac-ho-duoc-tang-hoa.jpg?w=516&h=387&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-cung-choi-dua-voi-thieu-nhi.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-cung-choi-dua-voi-thieu-nhi.jpg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPYAAACKAQAAAACxiYrfAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAbSURBVFjD7cGBAAAAAMOg+VPf4ARVAQAAAPAMEUAAAUotFWEAAAAASUVORK5CYII=" width="246" height="138" data-original-width="246" data-original-height="138" itemprop="http://schema.org/image" title=" chủng loại Vẽ tranh bác Hồ cùng đùa giỡn với thiếu thốn nhi" alt=" chủng loại Vẽ tranh bác bỏ Hồ cùng vui đùa với thiếu nhi" style="width: 246px; height: 138px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-cung-choi-dua-voi-thieu-nhi.jpg?w=246&h=138&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-cam-tay-be.jpg?fit=1600%2C1149&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-cam-tay-be.jpg?fit=780%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAMAAAACKAQAAAADUZHigAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAaSURBVEjH7cExAQAAAMKg9U9tCj+gAAAA+BoNegABvCPl9AAAAABJRU5ErkJggg==" width="192" height="138" data-original-width="192" data-original-height="138" itemprop="http://schema.org/image" title=" chủng loại Vẽ tranh bác Hồ di động cầm tay bé" alt=" mẫu mã Vẽ tranh bác Hồ di động cầm tay bé" style="width: 192px; height: 138px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-cam-tay-be.jpg?w=192&h=138&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-ngoi-noi-chuyen-cung-cac-em-nho.png?fit=1000%2C1365&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-ngoi-noi-chuyen-cung-cac-em-nho.png?fit=411%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGUAAACKAQAAAACbFbk1AAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAXSURBVDjLY2AYBaNgFIyCUTAKRsFAAgAHjAABymZdMAAAAABJRU5ErkJggg==" width="101" height="138" data-original-width="101" data-original-height="138" itemprop="http://schema.org/image" title=" mẫu Vẽ tranh bác bỏ Hồ ngồi thì thầm cùng những em nhỏ" alt=" mẫu Vẽ tranh chưng Hồ ngồi nói chuyện cùng những em nhỏ" style="width: 101px; height: 138px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-ngoi-noi-chuyen-cung-cac-em-nho.png?w=101&h=138&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-cho-ca-an.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-cho-ca-an.jpg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPUAAACKAQAAAABavjHcAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAbSURBVFjD7cGBAAAAAMOg+VPf4ARVAQAAAPAMEUAAAUotFWEAAAAASUVORK5CYII=" width="245" height="138" data-original-width="245" data-original-height="138" itemprop="http://schema.org/image" title=" chủng loại Vẽ tranh bác Hồ mang lại cá ăn" alt=" mẫu mã Vẽ tranh bác Hồ cho cá ăn" style="width: 245px; height: 138px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/ve-tranh-bac-ho-cho-ca-an.jpg?w=245&h=138&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*

Có khôn xiết nhiều xúc cảm được hóa học chứa trong lòng mỗi người, nhất là khi họ được quan sát ngắm lại vị nhân vật dân tộc trải qua những bức ảnh vẽ chân thật. Sự chân thực ấy nhiều khi kéo họ về thực tại phũ phàng, khi bóng dáng của Bác không còn hiện hữu.

Xem thêm: Học Tiếng Anh Hoa Mặt Trời Thcs, Tiếng Anh Hoa Mặt Trời Dùng Thử 300 Ngày

Tuy vậy tôi tin chắc rằng trong mỗi trái tim của fan con khu đất Việt luôn luôn tồn trên một hình bóng thân thuộc là Bác.

Tôi không quá am gọi về lịch sử vẻ vang nước Việt, tuy vậy tôi luôn làm rõ rằng cuộc chiến tranh thực sự đã giật đi rất nhiều thứ của bạn dân nước ta xưa. Bao gồm lẽ bởi vì thế cơ mà sự từ do hòa bình ngày nay lại được quý trọng và tôn vinh đến thế. Mong muốn với phần đông chủ đề như vẽ tranh chưng Hồ đang được duy trì mãi về sau, nhằm những con cháu đời sau rất có thể biết rõ hơn về người lãnh tụ vĩ đại cũng như hoàn toàn có thể hình dung được người nhân vật đã từng dành cả đời để tìm lối đi độc lập cho những người dân Việt Nam. ý muốn rằng thiệt Như cuộc sống sẽ gồm thêm các chủ đề vẽ tranh về Bác chân thành và ý nghĩa như vậy