Hi fen! bạn thấy tách nền bởi Photoshop dễ hay nặng nề